image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tháng: 1
 • Tất cả: 1
Hoạt động cho vay đầu tư
Các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương đã được UBND tỉnh ban hành sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.     Đối tượng cho vay:

 • Các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cầu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương đã được UBND tỉnh ban hành sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh.
 • Các dự án quan trọng, trọng điểm do UBND tỉnh quyết định.

2.     Điều kiện cho vay:

Quỹ ĐTPT xem xét và quyết định cho vay khi Khách hàng là tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế bảo đảm có đủ các điều kiện sau:

 • Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Hồ sơ dự án đảm bảo đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, chính xác và trung thực.
 • Có phương án sản xuất kinh doanh và có hiệu quả bảo đảm trả được nợ vay.
 • Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp, phương án sử dụng vốn khả thi.
 • Có khả năng tài chính để trả nợ.
 • Có cam kết mua bảo hiểm đối với tài sản hình thành từ vốn vay tại Quỹ ĐTPT thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc tại một công ty bảo hiểm được phép hoạt động tại Việt Nam.

3.     Thời hạn cho vay:

Thời hạn cho vay đầu tư là khoản thời gian từ ngày hôm sau của ngày rút vốn lầu đầu đến khi trả hết nợ vay (gốc và lãi) theo thỏa thuận cho vay trong hợp đồng tín dụng đã ký, Quỹ ĐTPT và Khách hàng thỏa thuận thời hạn cho vay căn cứ vào:

 • Khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của từng dự án cho vay đầu tư.
 • Khả năng trả nợ của khách hàng.
 • Nguồn vốn cho vay đầu tư của quỹ ĐTPT.
 • Thời hạn cho vay tối đa 15 năm. Trường hợp đặc biệt cho vay trên 15 năm do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

4.   Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay theo khung lãi suất do UBND tỉnh ban hành cho từng thời kỳ.

5.     Thẩm quyền quyết định cho vay:

 • Mức vốn cho vay đầu tư không quá 10% vốn chủ sở hữu do Giám đốc Quỹ ĐTPT quyết định.
 • Mức vốn cho vay đầu tư từ trên 10% đến 15% vốn chủ sở hữu do Hội đồng quản lý Quỹ ĐTPT quyết định.
 • Mức vốn cho vay đầu tư trên 15% vốn chủ sở hữu của Quỹ ĐTPT do UBND tỉnh quyết định.

6.     Bảo đảm tiền vay:

 • Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay do Quỹ ĐTPT và khách hàng thỏa thuận, phải phù hợp với quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm và pháp luật có liên quan.
 • Khách hàng, bên bảo đảm phải phối hợp với Quỹ ĐTPT để xử lý tài sản bảo đảm tiền vay khi có căn cứ xử lý theo thỏa thuận cho vay, hợp đồng bảo đảm tiền vay và quy định của pháp luật.
 • Việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay, thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, việc quản lý, giám sát, theo dõi tài sản bảo đảm tiền vay phù hợp với biện pháp bảo đảm tiền vay, đặc điểm của tài sản bảo đảm tiền vay và khách hàng;
 • Giám đốc Quỹ ĐTPT quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho vay không áp dụng biện pháp đảm bảo tiền vay.

7.     Cho vay đầu tư hợp vốn:

 • Quỹ ĐTPT được làm đầu mối cho vay hợp vốn hoặc cùng hợp vốn với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác để cho vay dự án.
 • Việc cho vay hợp vốn phải thành lập hợp đồng và phải tuân theo quy định cho vay đầu tư của quy chế Quỹ ĐTPT.

8.   Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro: thực hiện theo các quy định áp dụng cho các tổ chức tín dụng./.​

Bùi Mỹ Dung
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh